MIUI 10 Global 8.8.9 Public Beta ( All devices )

MIUI 10 Sửa lỗi quan trọng

  • Fix – Không có âm thanh thông báo trong WhatsApp kép trên màn hình khóa và mở khóa.
  • Fix – WhatsApp và Telegram hiển thị thông báo kép cho một tin nhắn.
  • Fix – Phông thông báo không được hiển thị đúng cách.
  • Fix – Bảo mật ngừng hoạt động khi sạc trong tiếng Nga

Redmi note 5 pro
Recovery :
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HMNote5HMNote5ProGlobal_8.8.9_89f092262c_8.1.zip
Fastboot :
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/whyred_global_images_8.8.9_20180809.0000.00_8.1_global_118ce16c12.tgz

Redmi note 3 Pro
Recovery :
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HMNote3ProGlobal_8.8.9_a76ca44e6b_6.0.zip
Fastboot :
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/kenzo_global_images_8.8.9_20180809.0000.00_6.0_global_7e3b99e0f2.tgz

Redmi note 4x
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HMNote4XGlobal_8.8.9_80bd654daa_7.0.zip

Mi 5
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_MI5Global_8.8.9_b66f87f3ed_8.0.zip

Mi Max 2
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_MIMAX2Global_8.8.9_4fa2e60e64_7.1.zip

Mi 5S
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_MI5SGlobal_8.8.9_35d57f0b2c_7.0.zip

Mi 5S Plus
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_MI5SPlusGlobal_8.8.9_654bdbef2a_7.0.zip

Mi Note 2
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_MINote2Global_8.8.9_b9676439ae_8.0.zip

Mi 6
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_MI6Global_8.8.9_b4ac60980a_8.0.zip

Mi Max
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_MIMIXGlobal_8.8.9_04640eff3f_8.0.zip

MI MAX/Prime
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_MIMAXGlobal_8.8.9_836cf2ffb2_7.0.zip

Mi Max 2
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_MIMAX2Global_8.8.9_4fa2e60e64_7.1.zip

Mi MIX 2
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_MIMIX2Global_8.8.9_813a42d8b5_8.0.zip

Mi MIX 2S
http://bigota.d.miui.com/8.8.4/miui_MIMIX2SGlobal_8.8.4_0299f6e84c_8.0.zip

Redmi S2
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HMS2Global_8.8.9_b342a654e3_8.1.zip

Redmi 4X
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HM4XGlobal_8.8.9_9547b2f13c_7.1.zip

Redmi 4A
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HM4AGlobal_8.8.9_ac19fce6f2_7.1.zip

Redmi 3S/Prime/3X
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HM3SGlobal_8.8.9_2658ea2003_6.0.zip

Redmi 5Plus
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HM5PlusGlobal_8.8.9_0cdffc9485_8.1.zip

Redmi 5A
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HM5AGlobal_8.8.9_4305f05a33_7.1.zip

Redmi Note 3Pro
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HMNote3ProGlobal_8.8.9_a76ca44e6b_6.0.zip

Redmi Note 5APrime/Redmi Y1
http://bigota.d.miui.com/8.8.9/miui_HMNote5AGlobal_8.8.9_9a904b4444_7.1.zip

Thích (46)